อินทิเกรตแอมป์ NEO-726

อินทิเกรตแอมป์ (Integrated-Amplifier)