อินทิเกรตแอมป์ CR-235E

อินทิเกรตแอมป์ (Integrated-Amplifier)