อินทิเกรตแอมป์ CR-450LED

อินทิเกรตแอมป์ (Integrated-Amplifier)