อินทิเกรตแอมป์ CR-610SL

อินทิเกรตแอมป์ (Integrated-Amplifier)