อินทิเกรตแอมป์ CR-89

อินทิเกรตแอมป์ (Integrated-Amplifier)