อินทิเกรตแอมป์ KDM-894L (MP5)

อินทิเกรตแอมป์ (Integrated-Amplifier)